PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Privātuma politikā lietotie termini

1.1. Uzņēmums – SIA “Chatsmart International”. 

1.2. VDAR – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par  fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un  ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 

1.3. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku  personu; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši  atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas  numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai  fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās,  kultūras vai sociālās identitātes faktoriem. 

1.4. Personas datu apstrāde – jebkura ar Personas datiem vai Personas datu kopumiem veikta  darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, datu  vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai  pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi  darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana. 

1.5. Pārzinis – fiziska vai juridiska persona, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas  datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. 

1.6. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra,  kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus. 

1.7. Klients – juridiska vai fiziska persona, kura klātienē vai attālināti, izmanto Uzņēmuma  piedāvātos pakalpojumus. 

1.8. Sadarbības partneris – juridiska vai fiziska persona, kas sniedz Uzņēmumam savus  pakalpojumus un kas neapstrādā Uzņēmuma rīcībā esošos Personas datus Uzņēmuma  uzdevumā. 

1.9. Datu subjekts – tieši vai netieši identificēta vai identificējama fiziska persona, tajā skaitā  visi Chatsmart International Klienti, Sadarbības partneri un to norādītās kontaktpersonas vai pilnvarotās  personas, kā arī visi potenciālie un esošie Uzņēmuma Darbinieki, ar kuriem ir nodibinātas  darba tiesiskās attiecības, noslēgts darba vai uzņēmuma līgums.

2. Vispārīgie noteikumi 

2.1. Šī privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) ir Uzņēmuma noteikumi, kas izstrādāti ar  mērķi sniegt informāciju par Uzņēmuma veiktās Personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko  pamatu, apjomu, aizsardzību, apstrādes un glabāšanas termiņu, Personas datu ieguves avotiem,  Personas datu saņēmējiem, kā arī Datu subjekta tiesībām Personas datu iegūšanas un apstrādes  laikā. 

2.2. Privātuma politiku piemēro privātuma un Personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā  uz: 

2.2.1. fiziskām personām, proti, Uzņēmuma Klientiem, Apstrādātājiem, Darbiniekiem, kā  arī trešajām personām, kuras Uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu sniegšanas vai  sadarbības laikā norādītas kā kontaktpersonas vai pilnvarotās personas; 

2.2.2. juridiskām personām, ja to nosaukums satur fizisku personu datus vai pēc to sniegtās  informācijas ir iespējams tieši vai netieši identificēt fizisku personu. 

2.3. Privātuma politika ir attiecināma uz Personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai  vidē Datu subjekts sniedz Personas datus (rakstiski, telefoniski, interneta mājaslapā, papīra  formātā vai ar elektroniskā pasta starpniecību, u.c.) un kādās Uzņēmuma sistēmās vai formā  tie tiek apstrādāti. 

2.4. Uzņēmuma Personas datu apstrādei piemērojamie tiesību akti: 

2.4.1. VDAR; 

2.4.2. Latvijas Republikas Civillikums; 

2.4.3. Reklāmas likums; 

2.4.4. Fizisko personu datu apstrādes likums; 

2.4.5. Komerclikums; 

2.4.6. Darba likums; 

2.4.7. Darba aizsardzības likums; 

2.4.8. Likums “Par grāmatvedību”; 

2.4.9. Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumi Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības  kārtošanu un organizāciju”. 

3. Informācija par Pārzini 

3.1. Pārzinis ir Uzņēmums: SIA “Chatsmart International”, vienotās reģistrācijas Nr. 40203349739 , juridiskā  adrese: Rīga, Valentīna iela 16, LV-1046, tālrunis: +371  20200396, elektroniskā pasta adrese: skutels26@gmail.com.  

3.2. Jautājumos, kas saistīti ar Uzņēmuma veikto Personas datu apstrādi, vērsties pie Uzņēmuma  kontaktpersonas Personas datu apstrādes jautājumos: Renards Skutels, tālrunis: +371 20200396,  elektroniskā pasta adrese: skutels26@gmail.com. Izmantojot šo kontaktinformāciju, Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu saskaņā ar Privātuma politikas  12.2. apakšpunktu. 

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats 

4.1. Uzņēmums apstrādā Personas datus, balstoties uz sekojošiem VDAR 6. pantā minētajiem  tiesiskajiem pamatiem: 

4.1.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai Uzņēmums sniegtu Klientu pieprasītos reklāmas  aģentūras pakalpojumus, veicot pakalpojumu pārdošanas darījumus, sastādītu,  noslēgtu un nodrošinātu pienācīgu līgumu, tajā skaitā darba līgumu, uzņēmumu  līgumu ar Darbiniekiem, pakalpojumu līgumu ar Klientiem izpildi vai grozīšanu pēc  līgumu noslēgšanas, kā arī atbilstošu līgumsaistību izbeigšanu; 

4.1.2. ārējos normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei, lai Uzņēmums  saskaņā ar tam saistošajiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas un ES  normatīvajiem aktiem pildītu tam noteiktos juridiskos pienākumus attiecībā pret sevi,  Datu subjektu, valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī trešajām personām, piemēram,  izrakstītu likumā noteiktajām prasībām atbilstošus rēķinus par pakalpojumu  nodrošināšanu, noteiktu Darbinieka darba samaksas, papildus atlīdzību un pabalstu,  sociālo iemaksu un nodokļu apmēru un spētu veikt to izmaksu, grāmatošanu un  atbildīgo iestāžu informēšanu, uzskaitītu un varētu nodrošināt Darbinieku ar tam  likumiski pienākošajām atvaļinājuma vai cita veida prombūtnes dienām, nodrošinātu  pienācīgus un drošus darba apstākļus un vidi, izbeigtu darba tiesiskās attiecības  likumā noteiktajā kārtībā; 

4.1.3. Uzņēmuma leģitīmo interešu īstenošanai, lai īstenotu no Uzņēmuma un Datu  subjekta starpā pastāvošajām saistībām, noslēgtā līguma vai likuma izrietošas  Uzņēmuma leģitīmās intereses, tajā skaitā: 

4.1.3.1. nodrošināt un uzlabot Klienta pieprasītā pakalpojuma kvalitāti; 

4.1.3.2. nodrošināt efektīvu finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku, kā arī  efektīvus Uzņēmuma pārvaldības procesus; 

4.1.3.3. novērst nepamatotus finansiālus riskus; 

4.1.3.4. novērst krāpniecību un zādzību; 

4.1.3.5. īstenot Uzņēmuma tiešā un digitālā mārketinga stratēģiju izpildi, rezultātu  analīzi un uzskaiti; 

4.1.3.6. pārbaudīt Datu subjekta identitāti pirms līguma noslēgšanas; 

4.1.3.7. nodrošināt noslēgtā līguma saistību izpildi;

4.1.3.8. vērsties valsts pārvaldes, operatīvās darbības un tiesu iestādēs Uzņēmuma  tiesisko interešu aizsardzībai. 

5. Personas datu apstrādes nolūki un apstrādāto Personas datu kategorijas 

5.1. Uzņēmuma rīcībā var atrasties un tikt apstrādāti šādi Datu subjekta Personas dati un cita Datu  subjekta sniegtā informācija, kas var tikt uzskatīta par Personas datiem gadījumos, kad no tās  iespējams tieši vai netieši identificēt Datu subjektu, un tiek izmantoti šādiem nolūkiem: 

5.1.1. līguma ar Datu subjektu, tas ir, Klientu vai Sadarbības partneri, noslēgšanai,  izpildei vai grozīšanai pēc līguma noslēgšanas, rēķinu izrakstīšanai, kā arī saziņai ar  Datu subjektu pakalpojuma vai sadarbības uzsākšanas un izpildes laikā: 

5.1.1.1. Klienta, Sadarbības partnera vai to norādītās kontaktpersonas vai  pilnvarotās personas vārds un uzvārds; 

5.1.1.2. Klienta, Sadarbības partnera vai pilnvarotās personas personas kods; 

5.1.1.3. Klienta, Sadarbības partnera vai to norādītās kontaktpersonas vai  pilnvarotās personas elektroniskā pasta adrese; 

5.1.1.4. Klienta, Sadarbības partnera vai to norādītās kontaktpersonas vai  pilnvarotās personas tālruņa numurs; 

5.1.1.5. Klienta, Sadarbības partnera vai to norādītās kontaktpersonas vai  pilnvarotās personas deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese; 

5.1.1.6. Klienta vai Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, nosaukums; 

5.1.1.7. Klienta vai Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, reģistrācijas  numurs; 

5.1.1.8. Klienta vai Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, juridiskā adrese; 

5.1.1.9. Klienta vai Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, pārstāvja vai  pilnvarotās personas vārds un uzvārds; 

5.1.1.10. Klienta vai Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, pārstāvja vai  pilnvarotās personas amats; 

5.1.1.11. Klienta vai Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, pārstāvja vai  pilnvarotās personas tālruņa numurs; 

5.1.1.12. Klienta vai Sadarbības partnera, kas ir juridiska persona, pārstāvja vai  pilnvarotās personas elektroniskā pasta adrese; 

5.1.1.13. Klienta vai Sadarbības partnera vai to pārstāvja vai pilnvarotās personas  rakstveida paraksts, kas norādīts uz noslēgtajiem līgumiem, to  

papildinājumiem vai grozījumiem;

5.1.2. darba tiesisko attiecību uzsākšanai, proti, Darbinieka identificēšanai, darba vai  uzņēmuma līguma izstrādei, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai, ziņu  iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā vai citās valsts pārvaldes iestādēs ārējos  normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos: 

5.1.2.1. Darbinieka vārds un uzvārds; 

5.1.2.2. Darbinieka personas kods; 

5.1.2.3. Darbinieka faktiskā vai deklarētā dzīvesvietas adrese; 

5.1.2.4. Darbinieka ieņemamais amats Uzņēmumā un specialitāte atbilstoši  Profesiju klasifikatoram; 

5.1.2.5. Darbinieka darba tiesisko attiecību sākuma datums; 

5.1.2.6. Darbinieka darba samaksas apmērs; 

5.1.2.7. Darbinieka bankas rekvizīti, uz ko tiks veikta darba samaksas izmaksa; 

5.1.2.8. Darbinieka rakstveida paraksts, kas norādīts uz noslēgtā līguma un citiem  Uzņēmuma iekšējiem dokumentiem; 

5.1.2.9. informācija par Darbinieka apgādībā esošām personām vai Darbinieka  invaliditāti, nodokļu atvieglojumu noteikšanai; 

5.1.3. darba tiesisko attiecību uzturēšanai, darba izpildei nepieciešamo apstākļu  nodrošināšanai, Uzņēmuma leģitīmo interešu īstenošanai, Uzņēmuma kā darba  devēja ārējos normatīvajos aktos un ar Darbinieku noslēgtajā līgumā noteikto  pienākumu pildīšanai, papildus jau 5.1.2. apakšpunktā minētajiem datiem: 

5.1.3.1. informācija par Darbinieka uzkrāto, izņemto un atlikušo atvaļinājuma  periodu; 

5.1.3.2. informācija par Darbinieka veselības stāvokli vai ģimenes locekļu  veselības stāvokli, bērna piedzimšanas faktu un bērnu skaitu ģimenē  

likumā paredzētās prombūtnes, tajā skaitā darbnespējas, bērna kopšanas  

un paternitātes atvaļinājuma, papildatvaļinājuma, izmantošanai un  

pabalstu saņemšanai. 

6. Īpašo kategoriju Personas datu apstrāde 

6.1. Lai nodrošinātu likumā noteikto prasību ievērošanu un Uzņēmuma kā darba devēja juridisko  pienākumu izpildi, Uzņēmums var apstrādāt šādus īpašo kategoriju Personas datus: 

6.1.1. informācija par Darbinieka veselības stāvokli vai ģimenes locekļu veselības stāvokli,  bērna piedzimšanas faktu un bērnu skaitu ģimenē, likumā paredzētās prombūtnes, 

tajā skaitā darbnespējas, bērna kopšanas un paternitātes atvaļinājuma,  papildatvaļinājuma, izmantošanai un pabalstu saņemšanai. 

7. Personas datu ieguves avoti 

7.1. Uzņēmuma rīcībā esošie Datu subjekta Personas dati tiek iegūti no šādiem avotiem, balstoties  uz 4. punktā minētajiem datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem: 

7.1.1. Datu subjekta iesniegtie Personas dati klātienē vai attālināti, tajā skaitā caur  Uzņēmuma tīmekļa vietni www.chatsmart.org vai Facebook lapu “chatsmart.org”; 

7.1.2. Klienta vai Sadarbības partnera iesniegtie Personas dati par tā pārstāvi, pilnvaroto  personu vai pakalpojuma sniegšanas vai sadarbības laikā nozīmēto kontaktpersonu; 

7.1.3. Apstrādātāja vai tā pilnvarotās personas iesniegtie Personas dati, līguma ar  Apstrādātāju noslēgšanai un izpildei; 

7.1.4. trešo personu sniegtā informācija, ja tādas saņemšanu paredz normatīvie akti. 8. Personas datu apstrāde Uzņēmumā 

8.1. Personas dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā,  izmantojot Uzņēmumam saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos  resursus. 

8.2. Personas dati tiek iegūti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos un to turpmāku apstrādi  neveic sākotnēji neparedzētiem mērķiem vai ar minētajiem mērķiem nesavienojamā veidā.  

8.3. Personas dati tiek glabāti tā, lai no tiem varētu identificēt Datu subjektu ne ilgāk, kā tas  nepieciešams nolūkiem, kuru ietvaros dati iegūti vai apstrādāti. Uzņēmuma Personas datu  glabāšanas termiņi noteikti Privātuma politikas 11. punktā. 

8.4. Personas dati tiek iegūti ievērojot datu apstrādes minimizācijas principu, kas nozīmē, ka dati  ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkiem. 

8.5. Uzņēmums nodrošina Personas datu precizitāti un, ja vajadzīgs, personas dati tiek atjaunināti  atbilstoši tā brīža aktuālajai informācijai vai dzēsti. 

8.6. Personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša Personas datu drošība,  proti, aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, datu nejaušu nozaudēšanu,  iznīcināšanu vai sabojāšanu. 

8.7. Lai nodrošinātu saistību izpildi attiecībā pret Datu subjektu, Uzņēmums ir tiesīgs piesaistīt un  pilnvarot ārpakalpojumu sniedzējus veikt atsevišķas darbības Uzņēmuma uzdevumā. Ja, pildot  šos uzdevumus, Uzņēmuma pilnvarotās personas apstrādā Uzņēmuma rīcībā esošos Datu  subjekta datus, attiecīgā uzdevuma veicēji ir uzskatāmi par Uzņēmuma rīcībā esošo Personas  datu Apstrādātājiem, un Uzņēmums ir tiesības nodot Apstrādātājiem šo darbību veikšanai  vajadzīgos Datu subjekta Personas datus tādā apmērā, kādā tie nepieciešami darbību veikšanai.

8.7.1. Gadījumos, kuros Uzņēmums pilnvaro Apstrādātājus noteikta uzdevuma veikšanai,  gan Uzņēmums, gan Apstrādātāji nodrošina Personas datu apstrādes aizsardzību  saskaņā ar VDAR prasībām, kā arī neizmanto Personas datus citos nolūkos, kā tikai  nodibināto saistību izpildei pret Datu subjektu Uzņēmuma uzdevumā.  

9. Uzņēmuma rīcībā esošo Personas datu Apstrādātāji 

9.1. Informāciju par Apstrādātāju rīcībā esošajiem Datu subjekta Personas datiem un Apstrādātāju  apakšapstrādātājiem Uzņēmums nodrošina pēc Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas  saskaņā ar Privātuma politikas 12.2. apakšpunktu. 

10. Personas datu aizsardzība 

10.1. Uzņēmums aizsargā Datu subjekta Personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas,  ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Uzņēmumam saprātīgi pieejamos organizatoriskos,  finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā, izmantojot šādus drošības pasākumus: 

10.1.1. nodrošina ar aizsardzību pret neautorizētu pieeju IT sistēmās glabātos Personas  datus, ar paroli aizsargājot Uzņēmuma lietotās iekšējās sistēmas, elektronisko pastu  un datu bāzes; 

10.1.2. nodrošina ierobežotu piekļuvi Uzņēmuma biroja telpām tikai Uzņēmumā  nodarbinātajiem Datu subjektiem; 

10.1.3. izmanto ugunsmūri un pretvīrusu programmas; 

10.1.4. nodrošina, ka personas, kuras darbojas ar Uzņēmuma pārvaldībā esošajiem Personas  datiem, ir pienācīgi apmācītas, kā arī saņēmušas atbilstošus un skaidrus norādījumus  par veicamo datu apstrādi, tostarp Privātuma politikā iekļautos drošības  norādījumus; 

10.1.5. nodrošina, ka Personas dati bez atļaujas netiek padarīti publiski pieejami vai izpausti  trešajām personām. 

11. Personas datu glabāšanas termiņi  

11.1. Uzņēmums apstrādā tā rīcībā esošos Personas datus tik ilgi, kamēr izpildās sekojošie  nosacījumi: 

11.1.1. kamēr noris Uzņēmuma sniegtā pakalpojuma izpildes process; 

11.1.2. kamēr noslēgtās līgumsaistības ar Datu subjektu ir spēkā;

11.1.3. tik ilgi, cik Personas dati nepieciešami tam nolūkam, kam tie saņemti; 

11.1.4. tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu Uzņēmuma vai Datu subjekta leģitīmo  interešu realizēšanu, piemēram, lai Uzņēmums vai Datu subjekts spētu iesniegt  iebildumus vai celt prasību tiesā, savukārt, atbildētājs – aizstāvēt savas tiesības; 

11.1.5. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt, piemēram, saskaņā  ar Civillikumu, Komerclikumu vai likumu “Par grāmatvedību”. 

11.2. Kad neviens no 11.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem vairs nav attiecināms, Personas  dati tiek dzēsti. 

11.3. Papīra formāta dokumenti tiek glabāti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem,  bet ne ilgāk kā 5 gadus, kā arī atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu Uzņēmuma leģitīmās  intereses, piemēram, līgumsaistību izpildi, parādu piedziņu, potenciālas tiesvedības gadījumā,  noilguma periodā. 

12. Datu subjekta tiesības un piekļuve saviem Personas datiem 

12.1. Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par to, kādi Personas dati ir Uzņēmuma  pārvaldībā saistībā ar Datu subjekta Personas datu apstrādi, un pieprasīt piekļuvi saviem  Personas datiem, to labošanu, papildināšanu vai dzēšanu, ierobežot datu apstrādi, kā arī iebilst  pret to, tajā skaitā pret Personas datu apstrādi, kas tiek veikta pamatojoties uz Uzņēmuma  leģitīmajām interesēm, kā arī izmantot tiesības uz datu pārnesamību, ciktāl Uzņēmums to spēj  tehniski nodrošināt. Datu subjekta tiesības tiek īstenotas tiktāl, cik tas nav pretrunā ar  Uzņēmuma pienākumiem, kuri noteikti normatīvajos aktos. 

12.2. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, nosūtot aizpildītu interneta  vietnē www.nj-media.com pieejamo veidlapu par Datu subjekta tiesību īstenošanu Uzņēmuma  kontaktpersonai Personas datu apstrādes jautājumos uz elektroniskā pasta adresi: skutels26@gmail.com. 

12.3. Saņemot Datu subjekta tiesību īstenošanas pieprasījumu, Uzņēmums pārliecinās par Datu  subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

12.4. Atbildi Uzņēmums nosūta uz Datu subjekta elektroniskā pasta adresi 30 dienu laikā no brīža,  kad Uzņēmuma kontaktpersona Personas datu apstrādes jautājumos saņēmusi Datu subjekta  pieprasījumu, vai, nosūtot pa pastu, ierakstītas vēstules formā. Ja pirms atbildes sniegšanas  rodas nepieciešamība precizēt informāciju vai veikt detalizētāku izpēti, atbilde var prasīt ilgāku  laika periodu par 30 dienām, atkarībā no pieprasījuma satura, bet ne ilgāk par 60 dienām. 

12.5. Gadījumos, kad Personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem,  līgumiska pamata, vai, lai īstenotu Uzņēmuma leģitīmās intereses, Personas datu dzēšanas  pieprasījums var netikt īstenots, par ko Datu subjekts tiek informēts 30 dienu laikā no brīža,  kad Uzņēmuma kontaktpersona Personas datu apstrādes jautājumos saņēmusi pieprasījumu  dzēst datus. Atbilde tiek sniegta ar skaidru, nepārprotamu pamatojumu par to, kāpēc Personas  datu dzēšanu nav iespējams īstenot. Turpretī, pamatota Personas datu dzēšanas pieprasījuma  saņemšanas gadījumā tiek nodrošināta atbilstoša Personas datu dzēšana 30 dienu laikā no Datu  subjekta pieprasījuma saņemšanas brīža.

12.6. Strīdi, kas saistīti ar Personas datu apstrādi, risināmi sarunu ceļā starp Datu subjektu un  Uzņēmumu. Ja Datu subjekts uzskata, ka tā Personas datu apstrāde pārkāpj personas tiesības  un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, Datu subjektam ir tiesības  vērsties ar sūdzību pie Uzņēmuma kontaktpersonas Personas datu apstrādes jautājumos,  iesniedzot aizpildītu interneta vietnē www.chatsmart.org pieejamo Sūdzības par Uzņēmuma  veikto Personas datu apstrādi veidlapu, vai vēršoties Latvijas Republikas Datu valsts  inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, Latvija, elektroniskā pasta adrese:  info@dvi.gov.lv.  

13. Citi noteikumi 

13.1. Uzņēmums pastāvīgi attīsta savu darbību un pilnveido tā sniegtos pakalpojumus, kā arī  sadarbības uzturēšanu ar Sadarbības partneriem, līdz ar to, Privātuma politika var tikt mainīta  vai papildināta jebkurā laikā.  

13.2. Aktuālā Privātuma politikas redakcija vienmēr ir pieejama Uzņēmuma tīmekļa vietnē www.chatsmart.org. Vienlaikus aktuālā Privātuma politikas redakcija, kā arī iepriekšējās redakcijas ir  pieejamas vēršoties pie Uzņēmuma kontaktpersonas Personas datu apstrādes jautājumos.